Two papers accepted by Infocom 2018

Kun Xie, Xiaocan Li, Xin Wang, Gaogang Xie, Jigang Wen, Dafang Zhang, Graph based Tensor Recovery For Accurate Internet Anomaly Detection, IEEE Infocom 2018

Wenjun Li, Xianfeng Li, Hui Li, Gaogang Xie, CutSplit, A Decision-Tree Combining Cutting and Splitting for Scalable Packet Classification, IEEE Infocom 2018